List of CEOs

Sr No Name From To
1 Mr Ehsan Ullah Khan 01.09.1968 08.05.1969
2 Mr S.M Yahya Khizer 08.05.1969 23.10.1971
3 Mr Naeem Ahmed Chaudhry 23.10.1971 08.09.1973
4 Mr Muhammad Tariq Khan 08.09.1973 23.02.1976
5 Mr Muhammad Awais 23.02.1976 08.01.1977
6 Mr S.M Asghar 08.01.1977 13.12.1979
7 Mr Nurullah Afridi 13.12.1979 01.03.1982
8 Mr Ghulam Shabbir Khan Baloch 01.03.1982 23.08.1982
9 Mr S.M Shaukat Najmi 23.08.1982 13.12.1982
10 Mr Raja Muhammad Nadar Ali 13.12.1982 14.11.1985
11 Mr Farrukh Masood Khan 14.11.1985 13.09.1989
12 Mr Fiayyaz Ahmad 13.09.1989 15.09.1991
13 Mr Dost Muhammad Khan 15.09.1991 13.05.1992
14 Mr Ch Shah Nawaz 13.05.1992 31.05.1993
15 Mr Sheikh Shahid Bashir 31.05.1993 15.02.1997
16 Mr Abdul Hayee Qamar 15.02.1997 09.07.1998
17 Mr Khalil Ahmed 09.07.1998 10.05.2001
18 Mr Shahrome Safdar Khattak 10.05.2001 16.12.2004
19 Mr Asif Amir Khan 16.12.2004 08.05.2006
20 Mr M Sajad Ahmad 08.05.2006 03.10.2006
21 Mr Imran Gulzar 03.01.2006 22.10.2006
22 Mr Tanveer Ashraf 22.10.2006 30.05.2007
23 Mr Rizwan Ahmad Qazi 30.05.2007 11.07.2008
24 Mr Abdul Razzaq Khan 11.07.2008 13.02.2010
25 Mr Shahid Ahmed Khan 13.02.2010 22.10.2010
26 Mr Wasim Shahid 22.10.2010 15.01.2011
27 Mr Abdul Razzaq Khan 15.01.2011 26.04.2011
28 Mr Abdul Sattar Khan 26.04.2011 24.09.2012
29 Mr Abdul Ghaffar 24.09.2012 25.06.2013
30 Mr Chaudhry Baber Hussain 25.06.2013 01.03.2016
31 Mr Arslan Haider 01.03.2016 10.07.2017
32 Mr Muhammad Arshad Khan 10.07.2017 25.04.2018
33 Mr Faisal Munir Watto 25.04.2018 24.10.2018
34 Mr Imran Khan 24.10.2018 29.10.2018
35 Mr Dr. Ali Raza 29.10.2018 20.03.2020
36 Mr Seerat Asghar 20.03.2020 --